۶

حماسه مرگ

andishehnovin.blogspot.com – حماسه مرگ/ در سرزمین شرق من/ مغرب چادری شد بر تن رویاهایش/ و همه گریان در کشاکش غروبی بی پایان سر به سجده فرو بردند/ تا شاید خورشیدشان از ته چاه بیرون زند/ اینجا... شاعران آوازه خوان در آرایش مدل عاشورایی/ فروغِ بابک را رو به قبله خوابانده اند/ آری، اینجا... دختران کهن خورشیدِ شرق کنون پیچیده در حجاب فاخر سیاهی/ بر دسته های زنجیر زن خود ، عشوه های مرگ می ریزند/ و همه اینگونه تشنه و خسته بر پای گودالی عمیق در درون/ چون شرقیانی خفته بیزار از روشنایی تاریخ خویش/ در بغض تمنا، خیره به نئون های مکۀ غرب/ چنان بی اعتنا به شکوه جنبش نود و نه درصدِ باختری که به فکر خاورش می خروشد/ آری...آری...اینجا سرزمین شرق من/ مردانش سوداگران شهوانی خدایان جهادند/ و هر روز در زیر نورافکنِ غنایمِ چراگاه سبز آزادی- هورا کشان زنانشان را زنده بگور می کنند/ آری... اینجا سرزمین شرق من- در حماسه مرگ خویش، هنوز به عزا نشسته است ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها