۷

جشن سده به روایت ابوریحان بیرونی

javidiran.wordpress.com – روز دهم این برج روز آبان است که آن را سده می گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر پسر بابکان و در علت و سبب این جشن گفته اند که هر گاه روزها و شبها را جداگانه بشمارند میان آن و آخر سال عدد صد بدست می آید و برخی گویند سبب این است که در این روز زادگان کیومرث،پدر بشر،درست صد تن شدند و یکی از خود را بر همه پادشاه گردانیدند و جمعی برآنند که این روز عید هوشنگ پیشدادی است که تاج عالم را بدست آورد و دسته ای هم گفته اند در این روز جهنم از زمستان به دنیا بیرون می آید،از اینرو آتش می افروزند تا شر آن برطرف گردد.در شب رسم شده که آتش بیفروزند و چون شعله ور شد در کنار این آتش می نشینند و به لهو و لعب مشغول می شوند. اهل کرج این شب را شب گزند می گویند یعنی شبی که در آن گزیدن زیاد است و مقصودشان این است که سرما شخص را در این شب می گزد و گفته اند سبب اینکه در این شب آتش روشن می شود این است که چون ضحاک قرار گذاشته بود که هر روز دو نفر را بیاورند و برای ماری که به دوش او بود، دماغ آنها را غدا قرار دهند و شخصی به نام ازوائیل که موکل یان کار بود،یکی از آن دو را آزاد می کرد و توشه ای می بخشید و او را امر می کرد که به جبل غربی دماوند ساکن شود و به آنجا برور و برای خود خانه ای بسازد و در عوض این شخص که آزاد شده بود،بدو مار دماغ قوچی می خورانید و این دماغ را با دماغ یک نفر دیگر که کشته شود مخلوط می کرد.و چون فریدون ضحاک را گرفتازمائیل را حاضر کرد و خواست او را پاداش بخشد.ازمائیل اشخاصی که از قتل بازداشته بود فریدون رو اخبار کرد و یک رسول از فریدون خواست که به کوه دماوند برود که تا حقیقت قضیه را به فریدون ارائه دهد و چون ازمائیل به کوه رسید آزادشدگان را امر کرد که بر پشت بام های خود هر یک آتشی بیفروزند تا شمار ایشان زیاد به نظر آید و این واقعه در شب دهم بهمن ماه بود و فرستاده فریدون گفت: چه قدر خانواده ها که تو آزاد کردی و از آنجا برگشت و فریدون را به آنچه را که دیده بود اخبار کرد و فریدون از شنیدن این واقعه خیلی مسرور شد.خود او به دماوند رفت و آزادشدگان را دید و سپس ازمائیل را جزو نزدیکان خود گردانید و دماود را تیول او کرد و او را به تختی زرین نشاند و نامش را مسمغان(مه مغان) گذاشت. منبع: آثار الباقیه،ابوریحان بیرونی،ترجمه اکبر داناسرشت،تشر امیر کبیر،چ پنجم 1386(خلاصه شده از صص 350- 352) ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 حدود ۸ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : ستاره ariya7 humanwatch iranmelli iran00 myiran sunrise

دیدگاه ها