۶

حکومت هر کی، هر کی

radiozamaneh.com – حکومت "هرکی، هر کی" این مزیت را برای صاحبان آن دارد که نمی شود دقیقاً تشخیص داد کی چه کرده یا نکرده، و این درست همان چیزی است که اینگونه حکومتگران می خواهند. حکومت های توتالیتر وقتی از شدت سرکوب، خودشان هم سرگیجه می گیرند، به این روش متوسل می شوند تا خود را از زیر ضرب خارج کنند و تا دور بعدی سرکوب نفسی تازه کنند. چیزی به اسم "نیروهای مردمی" یا "نیروهای خودجوش" بخشی از مظاهر چنین حکومتی است. ادامه...
تصویری از keshawarz
ارسال شده توسط keshawarz حدود ۷ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : ستاره ariya7 taran iranmelli keshawarz Pesar_Iruni

دیدگاه ها