۱۳

مرا نیز اعدام کنید این قلم نخواهد شکست

5char.blogspot.com – کسروی را سلاخی کردند تا بلکه آزاد اندیشی را از بین ببرند!احمد کسروی مرد استخوانش هم پوسید اما یک چیز را بین ایرانیان به یادگار گذاشت ! اندیشیدن نترس بودن و نقد اندیشه ای که سالها بعد در وجود سیامک مهر ها نمایان شد سیامک را به بند کشیدن تا بلکه اندیشه و راهش را نابود کنند اما صدها بلاگ نویس منتقد راه او را ادامه خواهند داد این صد نفر! صدها هزار نفر را بیدار خواهند کرد و ان صدها هزار نفر ملیونها نفر دیگر را..! و روزی این چرخه ایران را از وجود افیونی به نام اسلام و جمهوری اسلامی پاک خواهد کرد درخت روشنگری در بین ایرانیان نخواهد خشکید هر شاخه ای که از این درخت تنومند قطع شود جوانه ای تازه جایش را خواهد گرفتدر کشور من اندیشیدن نوشتن پاسخش محاربه ارتداد اعدام است صدور چندین حکم اعدام بر ضد وبلاگ نویسان برای وحشت پراکنی در جامعه هیچ تاثیری در ارداه جوانان ایرانی ندارد به لطف وسایل ارتباطی ازاد و ایرانیان هر روز اگاه تر میشوند اگر ما از مرگ و اعدام میترسدیم با جانباختن اولین وبلاگ نویس(میرصافی) در زندان اوین دست از نوشتن میکشیدم در برابر اعدام وبنگاران بیتفاوت نباشیم نگذارید گرد و وحشت مرگ را در جامعه پخش کنند نگذارید این اعدام ها این خبر های برایتان عادی شود نگذارید انسانیت در قلبتان بخشکد ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها