۸

انقلاب اسلامی، یک شکست تاریخی

irancpi.net – برخلاف نظر آن هایی که ادعا می کنند هدف انقلاب اسلامی دمکراسی و حقوق بشر بود باید گفت پژوهش ها و مستندات تاریخی نشان می دهد انقلاب اسلامی بزرگترین انحراف در تاریخ معاصر ایران است که تمام دستاوردهای دوره مشروطه و پهلوی را یکسره بر باد داد. گفتمان اصلی انقلاب اسلامی نه دمکراسی بلکه حکومت اسلامی بود، حکومت اسلامی که بخشهای وسیعی از مردم و حتی روشنفکران از محتوا، مختصات و ابعاد آن بی اطلاع بودند، همان روشنفکرانی که با مدرنیته دوره پهلوی سر ستیز و مخالفت داشتند باعث شکل گیری نظریه حکومت اسلامی شدند، همانهایی که دستاوردهای ارزشمند دوره پهلوی در زمینه قوانین عرفی، حقوق زنان و آزادی های اجتماعی و فرهنگی را نادیده می گرفتند و با آن به مقابله می پرداختند این بار در حکومت اسلامی نقش توجیه گر را ایفا کردند. به جرات می توان گفت انقلاب اسلامی بزرگترین شکست برای ایران در تاریخ معاصر است و کشور را نه به «عقب» که به «ناکجا آباد» برد. در تاریخ اروپا دمکراسی پس از استقرار دولت های مطلقه نوساز پدید آمد و بر روی ساختارهای شکل یافته و توسعه یافته، دمکراسی نیز نشست، در دوره پهلوی بخش عمده ای از «پیش نیازها» و «زمینه های» دمکراسی شکل گرفته بود، در دوره رضاشاه نوسازی و تحولات ساختاری به نفع مدرن شدن کشور پدید آمد و در دوره محمدرضاشاه نیز دستاوردهای مهمی که همگی آنها پیش نیاز دمکراسی است شکل گرفت. دستاوردهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت، توسعه صنعتی، رشد اقتصادی، رشد نرخ پس انداز، تشکیل طبقه مت.... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri سمک ستاره ariya7 taran shadow391 iranmelli sunrise

دیدگاه ها