۹

مقایسه جنبش تونس و جنبش سبز ایران-آرمان چاروستایی

youtube.com – مقایسه جنبش یاس تونس و جنبش سبز ایران توسط آرمان چاروستایی-خستگی ناپذیر "سخنگوی انجمن رهایی ایران" در برنامه نهاد مردمی تلوزیون اندیشه..... در این مقایسه در رابطه با کمبودهای جنبش سبز و راه کارهای جنبش آزادی خواهی مردم ایران صحبت می شود. www.ar-iran.com www.ar-iran.tk ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها