۲۶

احمد کسروی و نظرش در رابطه با حافظه تاریخی ایرانیان

hessamoddin.wordpress.com – احمد کسروی در مقدمه کتاب مستطاب “تاریخ مشروطه ایران”: یکی از گرفتاری های ایرانیانست که پیش آمدها را زود فراموش کنند، و ما می بینیم دسته های انبوهی آن زمان های تیره را از یاد برده اند، واز آسایشی که امروز میدارند خشنودی نمینمایند، و یک چیزی درباید که همیشه روزگار درهم و تیره گذشته را در پیش چشم اینان هویدا گرداند. (کل متن) ادامه...
تصویری از hessamoddin
ارسال شده توسط hessamoddin ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها