۷

فراخوان انجمن رهایی ایران برای بزرگ داشت سالگرد 25 بهمن

ar-iran.tk – "فراخوان به شعار دادن و ايجاد صدا و سوت زدن بر پشت بامهای شهر 24 بهمن ساعت 10 شب"--------//// "بیست و پنجم بهمن" یاد آور حضور پر شور آزاديخواهان دلاور ایران در خیابان های تهران و شهرستان هاست که با فریاد و خروش خود پایه های حکومت جابر جمهوری اسلامی را به لرزه درآوردند . آنان از خُرد و کلان ، پیر و جوان ، زن و مرد با دست خالی به جنگ مزدوران جهل و جنایت درآمدند . برماست که در حد توان خود ، هر کجا که هستيم اين روز شهامت و ايثار و راه عزيزانی که از جان خود در اين روز گذشـتند را پاس بداريم . ما جوانان ايرانزمين از فراخونهای داده شده برای اين روز حمايت و پشـتيبانی نـموده و با بـرپايی تظاهرات برق آسا و کنش های ضربتی به نوبه خود در اين روز انجام وظيفه خواهيم نمود . بديهی است که با توجه به خفقان و سرکوب وحشيانه رژيم ، چگونگی حرکتمان در اين روز به شرايط حاکم در محل برگزاری حضورمان بستگی خواهد داشت ، ولی پليد انديشان مزدور رژيم بدانند که اراده ما آهنين و نيروی ما لايزال اسـت . در راسـتای آماده سـازی خود برای روز بيست و پـنج بـهمن ، ما از همــه هم رزمان دلاور و جوان خـود می خواهيم که ساعت 10 شـب در همه جای ايران بر بالای پشت بامها رفته و تا حد توانشـان با شـعاردهی و ايجاد سـوت و صدا نويد کوبندگی ضرباتمان را به دشـمن بـدهنــد . دشـمن ايران و ايرانی بدانـد که منفور ، و نابوديش پيش شرط آزادی و رفـاه و آسـايش همه ماسـت . جنايت ها و نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی در ايران همگی ناشی از سی و سـه سال حکومت ولايت فقيهی اسـت . نابودی پايه های اقتصادی و فقر و فلاکت ميليونها ايرانی بر کسی پوشيده نيسـت . امـروز زمان آن رسـيده است که همه دردمندان ، گرسنگان و مستضعفان که قربانی خرافات و تخيلات مشتی عمامه بسر شده اند ، به حرکت درآيند و حق خود را باز سـتانند . رفـاه و آسـايش ، آب و نـان ، ارزانی و فراوانــی همگی حق طبيعی و مسلم همه ما هستـنــد . پـيش از ايـن نگذاريم که معـدودی شـکم های خود را پر کننـد و خيل عظيمی از مـردم را از مواهب و حقوق طبيعی محروم دارنـد . بيسـت چهارم بهمن ايران را فرياد کنيـم و بيست و پنجم بهمن را فرصتی برای ........ ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri ستاره ariya7 taran kaveh iranmelli ramin rad

دیدگاه ها