۸

فراخوان 24 بهمن ساعت 10شب-شعار دادن و ایجاد صدا و سوت زدن

youtube.com – بیسـت چهارم بهمن ایران را فریاد کنیـم https://www.facebook.com/liberation.iran و بیست و پنجم بهمن را فرصتی برای شـتاب دادن به مبارزه و نزدیکی به پیـروزی نماییـم//هم میهنان 24 بهمن ماه ساعت 10 شـب در همه جای ایران بر بالای پشت بامها برویم و تا حد توانمـان با شـعاردهی و ایجاد سـوت و صدا فریاد خشم و انزجارمان را به گوش سردمداران جمهوری اسلامی برسانیم و خود را برای تظاهرات برق آسا و حرکتهای ضربتی از 25 بهمن تا روز پیروزی آماده کنیم .//دشـمن ایران و ایرانی بدانـد که منفور ، و نابودیش پیش شرط آزادی و رفـاه و آسـایش همه ماسـت . امـروز زمان آن رسـیده است که ما دردمندان و ستم دیده گان به حرکت درآییم و حق خود را باز سـتانیم .//www.ar-iran.com www.ar-iran.com www.facebook.com/ariran8//زنده باد ایران ، زنده باد آزادی//17 بهمن ماه 1390//انجمن رهایی ایران ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها