۹

نماهنگ ای وطن ای مادر تاریخ ساز با صدای خودم در آستانه ي ۲۵ بهمن

youtube.com – ای وطـــــن، ای مــادر تاریخ سـاز// ای مـــرا بر خــــاک تـــو روی نیــاز// ای کویـــر تـــــو بهشت جـــان من// عشق جاویدان من، ایـــــــران من// ای زتو هستی گرفته ریشـــــه ام// نیست جز اندیشه ات اندیشه ام// آرشـــــی داری به تیــــــر انداختن// دست بهــــرامی به شیـر انداختن// کــــــــاوه ی آهنگری ضحــاک کش// پتک دشمن افکنی ناپــــــاک کش// رخشی و رستم بر او پــا در رکـاب// تا نبیند دشمنت هـــــرگز به خواب// مرزداران دلـــــیرت جـــــــان به کف// ســـــرفرازان سپاهت صف به صف// خون به دل کردند دشت و نهــــر را// بازگـــردانــدنــد خــــــرمــشــهــر را// ای وطــــــــن ای مــــادر ایـــران من// مــــــادر اجـــداد و فــــرزنــدان مـــن// خـــانه ی من بـانه ی من توس من// هر وجب از خـــــاک تــو ناموس من// ای دریــــغ از تـــو که ویــــران بینمت// بیشه را خـــالی ز شیـــران بینمـت// خاک تو گــر نیست جــــان من مباد// زنده در این بوم و بر یـک تــــن مباد// ۲۵ بهمن در همه جاي دنيا ثابت ميکنيم که بيش از اين تن به تحقير و توهين به شعور و آزادگيمان نميدهيم و صداي رساي ياران دربندمان را در همه جاي دنيا فرياد ميکنيم . پاينده ايران آزاد و رها ايرانيان ادامه...
تصویری از ستاره
ارسال شده توسط ستاره ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها