۴

1500 کرکس متحد شدند!

chapkoeln.blogspot.com – اخیرا اطلاعیه ای تحت عنوان کرکس ها متحد میشوند. نه، متشکریم – دخالت “بشر دوستانه” نمی خواهیم . به امضاء 1500 نفر از ״دوستداران״ جنبش فدائی ها درباره احتمال وقوع جنگ بین رژیم های امریکا، اسرائیل و … با ایران* در بعضی از سایت ها ی** اپوزیسیون در خارج از کشور درج یافت. در این اطلاعیه نیز همان هایی که دیروز برای حفظ نظام جمهوری اسلامی فرزندان کارگران و زحمتکشان ایران را دعوت به شرکت در جنگ ارتجاعی دو نظام استبدادی جمهوری اسلامی و بعث عراق میکردند، دوباره عده ای از آنان از جمهوری اسلامی سفارش دریافت کردند و عده دیگری احساسات ناسیونالیستی شان گل کرده و میخواهند فرزندان کارگران و زحمتکشان ایران را برای حفظ نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی گوشت دم توپ کنند. این امر ضد مردمی نیز زمانی موفق میگردد که با نام مردم و آن نیروهائی که مردم به آنان اعتماد دارند، انجام شود. در همین راستا اعلامیه مشترک 1500 کرکس انشاء و مهندسی شده است که من ذیلا به افشاء جمله به جمله آن اعلامیه میپردازم׃ ◄ایرانیان زحمتکش، عاشقان استقلال و آزادی و برابری انسانها. کرکس های نویسنده اعلامیه ماهرانه برای برانگیختن احساسات پاک مردم از کلمات مهیج و احساساتی مانند عاشقان استقلال و آزادی و برابری انسانها سوء استفاده میکنند تا دل خواننده مطلب را بدست آورند تا بعد یک مهندسی مغزی در ضمیر خواننده حک کنند و آن این است׃............. ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : سمک ariya7 humanwatch iranmelli

دیدگاه ها