۶

صحبت های آرمان چاروستایی(خستگی ناپذیر)در صدای آمریکا/نقش اپوزیسیون خارج کشور

youtube.com – صحبت های آرمان چاروستایی (خستگی ناپذیر)سخنگوی انجمن رهایی ایران درصدای آمریکا(موضوع: نقش اپوزیسیون خارج ايران در تحولات داخل) و پشتیبانی بینندگان و دکتر آرام حسامی از ایشان.تاکید بر ارائه منشور،مانیفست و طرح برای دوران گذار و پس از برکناری رژیم به صورت شفاف و مکتوب توسط گروه ها www.Ar-Iran.com یک اسفند90 ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh حدود ۷ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : سمک ستاره ariya7 kaveh iranmelli porandokht

دیدگاه ها