۵

روایت ابوریحان از جشن سپندارمذگان

javidiran.wordpress.com – اسفندارمذ ماه روز پنجم آن روز اسفندارمذ است و برای اتفاق دو نام آن را چنین نامیده اند و معنای آن عقل و حلم است و اسفندارمذ فرشته موکل به زمین است و نیز بر زنهای درست کار و عفیف و شوهر دوست و خیرخواه موکل است و در زمان گذشته این ماه به ویژه این روز عید زنان بوده است و در این عید مردان به زنان بخشش می نمودند و هنوز این رسم در اصفهان و ری و دیگر بلدان پهله باقی مانده و به فارسی مردگیران می گویند و در این روز افسون می نویسند و عوام مویز را با دانه انار می کوبند و می گویندتریاقی خواهد شد که از زیان گزیدن کژدمها دفع می کند و از آغاز سپیده دم تا طلوع آفتاب این رقیه(افسون) را بر کاغذهای چهارگوش می نویسند و آن افسون این است: بسم الله الرحمن الرحیم اسفندارمذ ماه و اسفندارمذ روز بیستم دم و رفت زیر و زبر از همه جز ستوران به نام یزدان و به نام جم و فریدون بسم الله بآدم و حسبی الله وحده و کفی. منبع: آثار الباقیه،ابوریحان بیرونی،ترجمه اکبر داناسرشت،نشر امیر کبیر،چ پنجم 1386(ص 335) ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 حدود ۸ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : ستاره humanwatch iranmelli iran00 amitis

دیدگاه ها