۳

گزارشگران: مرده ای که زنده شد!

p111272.typo3server.info – چندی پیش صدای آمریکا که صدای امریکاست ( بسیاری یا این نکته را درک نمی کنند و یا این موضوع را عمدا پنهان میکنند ), مصاحبه و نکته هائی از خاطرات پرویز ثابتی را انعکاس داد. پرویز ثابتی از جمله وحشی ترین و منفورترین افراد ساواک در نظرگاه زندانیان سیاسی دوران پهلوی بود و از خوش حادثه! موفق به فرار از کشور به محبوبترین کشورها و دولتهای خود اسرائیل و آمریکا شد. در طی این دوران بلحاظ سیاسی مخفی و منزوی بود تا اینکه صدای آمریکا معجزه ای دیگر آفرید و این مرده سیاسی را زنده کرد. زنده کردن مرده قطعا مورد توافق وجدانهای انسانی و باعث شادمانی است اما زنده کردن سیاسی هیولا و مزدوری که معروف به قتل و شکنجه بسیاری از زندانیان سیاسی دوران پهلوی است نه تنها مفید! نیست که به مراتب مغایر با اخلاق و حقوق انسانی است. خوشبختانه و علیرغم سپری شدن بیش از سه دهه از جنایات رژیم پهلوی و مهره های کلیدی اش همانند ثابتی, تهرانی و ... بسیاری از زندانیان سیاسی آن دوران بعنوان شاهد عینی زنده هستند. مسلم است که ثابتی هم از حق دفاع از خود نباید محروم باشد. تردیدی نیست که او میبایستی در برابر دادگاهی عادلانه قرار گیرد که قطعا مملو از شاهدان عینی و قربانیان سرکوب و شکنجه و قتل وی و سیستم مخوف سرکوب پلیسی اش خواهد بود. اما پاشیدن بذر توهم و گناه شوری صدای آمریکا از او تنها سیاستی است که به مقتضی شرایط کنونی انجام می پذیرد. فضای سیاسی غبار آلود کنونی و خطر بروز جنگی خانمانسوز بی ارتباط با این حضور مجدد سیاسی وی نیست....... ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : humanwatch iranmelli s_arian

دیدگاه ها