۳

دیدار و گفتگوی فاخته زمانی با سازمان های بین المللی مدافع حقوق زبانی و فرهنگی

youtube.com – خانم فاخته زمانی فعال بین المللی حقوق بشر در شرکت در یک فوروم بین المللی سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس دیداری با سازمان های مدافع حقوق اقلیت ها و زبانی داشتند. در این مصاحبه خانم زمانی مشکلات فرهنگی و زبانی آذربایجانیها در ایران را مطرح می کنند. ادامه...
تصویری از Azerbaijan
ارسال شده توسط Azerbaijan حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : iranmelli Azerbaijan s_arian

دیدگاه ها