۴

گفتگوی خستگی ناپذیر(آرمان چاروستایی)-تلویزون اندیشه

youtube.com – گفتگوی خستگی ناپذیر(آرمان چاروستایی سخنگوی انجمن رهایی ایران)در برنامه نهاد مردمی-تلویزون اندیشه در مورد تحریم انتخابات و گزارشاتی از ایران www.ar-iran.com 1390-12-12 ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Dahri mobarez_nastooh kaveh porandokht

دیدگاه ها