۳

گفتگوی آرمان چاورستایی در صدای آمریکا-تغییر رژیم به جای مذاکره و جنگ

youtube.com – گفتگوی آرمان چاورستایی (خستگی ناپذیر)سخنگوی انجمن رهایی ایران در صدای آمریکا در مورد تغییر رژیم به جای مذاکره و جنگ www.ar-iran.com https://www.facebook.com/ariran8 ادامه...
تصویری از kaveh
ارسال شده توسط kaveh حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : mobarez_nastooh kaveh porandokht

دیدگاه ها