۲

آغاز بحث بررسی راهکار عملی سرنگونی ج.ا و حرکتهای سراسری و فراگیر

andishehnovin.blogspot.com – آغاز بحث بررسی راهکار عملی سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل جبهه ای سراسری و فراگیر با توجه به اشکال نوین سازماندهی غیر متمرکز و بدون هسته رهبری با توجه به رنگارنگی و ناهمگونی, نامتجانس بودن اپوزیسیون : آنچه مسلم است اپوزیسیون جمهوری اسلامی نمی تواند به شکل سنتی و به مانند روال معمول تشکیل جبهه در عرصه جهانی بتواند یک جبهه گسترده و بزرگ چپ یا راست کارا و تاثیر گذار را ,عملا بر علیه جمهوری اسلامی تشکیل دهد. تا کنون اپوزیسیون جمهوری اسلامی در بین جریانات راست و چپ در ایجاد اتحادهای گوناگون با نیروهای همگون و متجانس ناموفق بوده است و حتی نوشتن توافق های سیاسی در قالب منشور و اساسنامه و داشتن شورای هماهنگی یا شورای رهبری مشترک نیز نتوانست آنها را جهت تاثیرگذاری و تغییر اوضاع سیاسی ایران حتی قدمی به جلو ببرد و بسیاری از آنها منحل شدند و یا صرفا نامشان بر روی کاغذ یا در اینترنت باقی مانده است که با توجه به چنین واقعیت هایی می توان راهکار عملی تری را ارائه داد. جبهه عملی مورد نظر در واقع می تواند یک هدف مشترک که سرنگونی جمهوری اسلامی است را مد نظر داشته باشد و بدون هماهنگی , بدون تماس, بدون جلسه , بدون منشور , بدون اساسنامه و بدون آئین نامه باشد.در واقع تمامی مخالفین جمهوری اسلامی بدون ارتباط ارگانیک و بدون تماس با یکدیگر خود را درتعرض به موجودیت رژیم و ادامه مبارزه , با سایر نیروها به نوعی هماهنگ می کنند. تجربه مبارزات سوریه به ما نشان می دهد که حرکتهای دائمی در هر جمعه در پیش برد مبارزات مردم سوریه نقش مهمی را ایفا کرده است و به عنوان مثال ما نیز می توانیم با آغاز چهارشنبه سوری مبارزات و فعالیتهای خود را درهر چهارشنبه متمرکز کنیم و یک برنامه ریزی مبارزاتی برای چنین روزی در هر هفته داشته باشیم که برای آغاز کار که هنوز همه گیر نشده است می توانیم در ایران خبرآغاز چهارشنبه های اعتراض را در چهارشنبه سوری بدهیم و در شعار نویسی ها بنویسیم 4شنبه های اعتراض را سازماندهی کنیم و... وبلاگ نویسان و فعالین دنیای مجازی می توانند هر چهارشنبه یک مطلبی در این باره بنویسند و مهم آن است که برای ما تبدیل به یک کار روتین گردد و زمینه های بحث و گفتگو را در هر چهارشنبه دامن بزنیم و چهارشنبه ها نوک تیز حمله فقط جمهوری اسلامی باشد... ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۷ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : humanwatch iranmelli

دیدگاه ها