۲

کتیبه های داریوش بزرگ در شوش

javidiran.wordpress.com – DSa کتیبه ای به زبان پارسی باستان در دو نسخه بر روی قطعات آجر: 1- من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، پسر ویشتاسپه، هخامنشی. 2- داریوش شاه می گوید: به خواست اهوره مزدا من این کار را کردم،من به نظر همگان علی می آیم. DSb کتیبه ای به زبان پارسی باستان در دو نسخه بر روی قطعات آجر: من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، شاه روی سراسر زمین،پسر ویشتاسپه، هخامنشی. DSc کتیبه ای سه زبانه در دو نسخه روی پایه ستون: من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، پسر ویشتاسپه. DSd کتیبه ای به پارسی باستان و عیلامی احتمالاً در دو یا سه نسخه متفاو روی پایه های ستونها: 1- من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، شاه روی این زمین،پسر ویشتاسپه، هخامنشی. 2- داریوش شاه می گوید: به خواست اهوره مزدا من این تچره را ساختم. DSe کتیبه ای سه زبانه که مضمون نخست آن برقراری صلح در شاهنشاهی است.مضمون دوم آن درباره ساختمان های شوش است: 1- اهوره مزدا خدای بزرگ است،که این زمین را آفرید،که آن آسمان را آفرید،که مردم را آفرید،که شادی را برای مردم آفرید،که داریوش را شاه کرد،یگانه شاه از بسیار،یگانه فرمانروا از میان مردمان بسیار. 2- من داریوش هستم،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه مردمان از تمام تبارها،شاه روی این زمین تا دوردست،پسر ویشتاسپ،هخامنشی،پارسی،پسر پارسی،آریایی،از تبار آریایی. 3- داریوش شاه می گوید: به خواست اهوره مزدا،اینها مردمانی هستند که من بیرون از پارس گرفتم؛من بر آنها فرمان می راندم؛آنها برای من خراج می آوردند؛آنچه از جانب من بدیشان گفته شده بود،آنها آن را کردند؛قانون من آنها را نگاه داشت:مادی،عیلامی،پارتی،آریانی(هروی)،باختری(بلخی)،سغدی،خوارزمی،درنگی(زرنگی)،ارخوزی(رخجی)،ستگیدی،مکی،گنداره ای،هندی،سکایی امیرگی،سکاهای تیگرخوده(تیزخورد)،بابلی،آشوری،عرب،مصری،ارمنی،کاپادوکیایی،لیدیایی،یونانی،سکاهای آن سوی دریایی،تراکیایی،یونانیان آن سوی دریا،کاریها. 4- داریوش شاه می گوید: بدی های بسیاری کرده بودند؛من خوبی کردم.مردمانی که شورشی شده بودند با یکدیگر می جنگیدند؛کاری کردم به خواست اهوره مزدا که دیگر با هم نجنگند،هر کدام کاملاً در جای خود است؛قانون من،آنها از از آن می ترسند؛به گونه ای که توانا نا توان را دیگر نمی زند،دیگر با او بدرفتاری نمی کند. ادامه...
تصویری از iran00
ارسال شده توسط iran00 حدود ۷ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : iranmelli iran00

دیدگاه ها