۲

گلهای رنگارنگ برنامۀ شمارۀ “۲۴۶” با هنرمندی استاد اکبر گلپایگانی

pharnabazuus.wordpress.com – نوازندگان: مرتضی محجوبی – بدیعی – فرهنگ شریف ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 حدود ۷ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : 13 iranmelli

دیدگاه ها