۲

پارلمان اروپا: تبعیض دو برابر بر علیه اقلیت های قومی و مذهبی در ایران

youtube.com – پارلمان اروپا: بررسی مسئله حقوق ائتنیک های غیر فارس و اقلیت های مذهبی در ایران ادامه...
تصویری از Azerbaijan
ارسال شده توسط Azerbaijan حدود ۷ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Azerbaijan porandokht

دیدگاه ها