۲

تاریخ آذربایجان: قلعه ارشق (مشگین شهر) - اردبیل

youtube.com – قلعه ارشق (مشگین شهر) ارشق در منطقه اي قرار گرفته که در عهد اشکانيان و ساسانيان مهد تمدن باستان بوده و آثار به دست آمده از دل خاک نشان گر اين واقعيت است. چنان چه در سابقه تاريخي اين مجموعه آمده است«تومان مشگين، در اين 7 شهر است، مشگين، خياو، انار، ارجق(ارشق) و اهرو تکتپه و کليبر دهستان ارشق که«قلعه ارشق» به نام آن معروف شده است. قلعه ارشق روي يک صخره بسيار بلند کوهستاني بنا شده است که داراي برج ها و بارو هاي متعدد مي باشد که در اثر گذشت ايام ويران شده و آن چه باقي مانده تعداد 4 عدد برج نيمه استوانه اي و يک اتاق بزرگ و بقاياي ديواره قلعه است. قلعه ارشق از سه طرف به پرتگاه ها عميق و مخوف کوهستاني مشرف مي شود و تنها از يک سمت و بخش خاوري آن مي توان به قلعه راه يافت. نوع سنگ هاي به کار رفته از سنگ هاي لاشه اي بوده و ملات آن از نوع ساروج آهکي مي باشد. در مورد وجه تسميه ارشق نيز بايد ياد آور شويم در زمان اشکانيان که سرزميني وسيع از جمله سرزمين آذربايجان را در تصرف داشتنند، به خاطر نبرد با دولت امپراطوري روم براي تسلط بر ارمنستان و ضميمه آن نواحي به ايران و ايجاد منطقه حايل بين ايران و امپراطوري روم مهم ترين و بزرگ ترين لشکرکشي هاي تاريخي در آذربايجان انجام گرفته است و به علت نياز به دفاع در مقابل هجوم دشمنان يا استقرار نيروهاي تدافعي و احداث پادگان هاي نظامي ضرورت چنين ايجاب کرده که در تمام کوهستان هاي بلند و مهم استراتژيکي قره داغ آذربايجان، قلعه هاي نظامي احداث و ايجاد گردد. ادامه...
تصویری از Azerbaijan
ارسال شده توسط Azerbaijan حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Azerbaijan porandokht

دیدگاه ها