۶

شاهنامه فردوسی | آغاز کتاب

youtube.com – ۱. آغاز کتاب ۲. ستایش خرد ۳. گفتار اندر آفرینش عالم ۴. گفتار اندر آفرینش مردم ۵. گفتار اندر آفرینش آفتاب ۶. در آفرینش ماه ۷. گفتار اندر ستایش پیغمبر ) ۸. گفتار اندر فراهم آوردن کتاب ۹. داستان دقیقی شاعر ۱۰. بنیاد نهادن کتاب ۱۱. در داستان ابومنصور ۱۲. ستایش سلطان محمود ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : tifusi Dahri 13 iran00 ariya7 ستاره

دیدگاه ها