۲۶

موزیک آنارشیستی به زبان فرانسوی همراه با تصاویر آنارشیستهای ترکیه در اول ماه مه ۵ سال متوالی

youtube.com – تصاویر آنارشیستهای ترکیه دراستانبول ۲۰۰۳- استانبول ۲۰۰۴- آنکارا ۲۰۰۵ - آنتالیا ۲۰۰۵ - استانبول ۲۰۰۵ - آنکارا ۲۰۰۶ - استانبول ۲۰۰۶ - ازمیت ۲۰۰۶ - سیواس ۲۰۰۶ - آنکارا ۲۰۰۷ - استانبول ۲۰۰۷ - ازمیر ۲۰۰۷ ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها