۸

یک آخوند به جزشکم و شهوت و قدرت به چه چیز دیگری فکر می کند؟

zareh-bin.blogspot.nl – یکبار این ویدیو را تا آخر ببینید. اگر کسی تصویرش را نبیند فکر می کند یک بیمار جنسی که از صبح تا شب به فکر سکس و هم آغوشی با زنان زیبا است دارد این صحبت را می کند. این آخوند مفت خور و امثال این بر کشورما حکومت می کنند و از صبح تا شب به جز شکم و شهوت و قدرت هیچ چیز دیگری برای تفکر درباره آن ندارند آن وقت مردم را ازدنیا برحذر می دارندو وعده زنان بهشتی را می دهند. طرف تا قبل از انقلاب برای یک روضه ۵۰ ریالی پشتک وارو می زد.آن وقت اینها شده اند همه کاره کشور .بیچاره مردمی که اینها حاکمانشان باشند. یک مشت شکمباره شهوت پرست مانند این آخوند عمامه سفید.نتیجه اش هم ایران ویران می شود با این وضع خراب اقتصادی و ریالی که سقوط آزادش همچنان ادامه دارد. براستی یک آخوند به جز شکم و شهوت و قدرت به چه چیز دیگری فکر می کند؟ ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 arman2000 Saman 7 Dahri 13 sunrise Android ستاره

دیدگاه ها