۱۰

توضیح ضروری درباره منشور پیشنهادی شورای ملی ایران و مسئله فدرالیسم

paniranist.org – در این بخش مشخصا حدود فعالیتهای حکومت مرکزی ایران ذکر شده و از اینرو پذیرش محتوای این نوشته معنایی جز پذیرش موجودیت و وظایف حکومتهای محلی و طبیعتا پذیرش فدرالیسم به عنوان نظام سیاسی آینده ایران نمی تواند داشته باشد. با توجه به اینکه در زمان پذیرش ماهیت و فعالیت شورا، سخنی از شکل حکومتی آینده ایران نبود و با توجه به اینکه تعیین شکل ساختار سیاسی آینده ایران تنها در زمره اختیارات ملت بزرگ ایران است، حزب پان ایرانیست با تاکید بر ضرورت مشارکت همه اقوام ایرانی در آینده سیاسی کشور، حق تعیین ساختار نظام سیاسی آینده ایران را تنها توسط ملت ایران به رسمیت می شناسد. پاینده ایران و ملت ایران سازمانهای برونمرز حزب پان ایرانیست ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها