۵

نژادپرستی در سوئیس

humanrights.ch – گزارش نژادپرستی در سوئیس توسط کارشناسان سازمان ملل ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Dahri سمک ستاره ariya7 sunrise

دیدگاه ها