۱

چگونه شیطان سوار کشتی حضرت نوح شد

linkbox.otuban.com – حضرت نوح(ع) هنگامی که حیوانات را سوار کشتی می کرد، همه سوار شدند ولی در میان آنها الاغ سوار نشد. نوح(ع) ترسید آن حیوان غرق گردد و نسل الاغ از میان برچیده شود، چند بار او را برای سوار شدن تحریک کرد، ولی او سوار نشدو .... ادامه...
تصویری از Otuban
ارسال شده توسط Otuban حدود ۷ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : Otuban

دیدگاه ها