۳۱

بدا به حال ملتی که منظره اش در هر سحرگاه تماشای طناب دار و دویدن بدنبال نعش فرزندان قصاص شدهء خویش باشد.

newsecularism.com – چگونه می توان به اینان، که برای حذف و بیرون راندن مخالفین یا منتقدین خود به همان حیله هایی متوسل می شوند که هر سلطه گر و دیکتاتوری در آستين دارد، اعتماد کرد؟/بدا به حال آنانی که درک و تشخیص خود را در مصالح ملی از دست داده، بجای پرسش و تعمق در پدیده ها و رویدادها، به جای تطبیق ادعا و عملکرد، شارلاتان های منفعت پرست و بیگانه با رنج مردم را به نام ناجی مردم ایران به اجتماع و جهان غالب کرده و در صددند مردم را با ترفند های زیرکانه به زیر یوغ دیکتاتوری دیگری ببرند./بدا به حال آنان که حتی در قلب دمکراسی غربی نیز، با کمک چماقداران اینترنتی و لابی های رسانه ای خود، مدام در حال محدود کردن حق آزادی بیان، به زیر سوال بردن حقوق دمکراتیک پرسش و تفکر و اندیشه، و نهایتاً حذف دگر اندیشانی هستند که تن به تفکر واحد و پروراندن کیش شخصیت نمی دهند. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها