۵

جمهوریِ انسان خوارِ اسلامی!

5char.blogspot.de – رنجی که پروین میکشد تلنگری بر بی تفاوتی ما میخواهم هم از یک زندانی گمنام برایت بگویم زندانی که صدای مظلومیتش را خفه کرده اند زندانی که پس از آزادی هم مظلوم مانده است... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۷ سال قبل در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 Ataa Mahshid Bluewave ساناز

دیدگاه ها