۲۳

ملای شهر

tafakkor.wordpress.com – ملای شهر .. ملای محل به فکر عشق است دوزخ وَ بهشت ، برای سرکار . بر هر قدمی دعا نوشتَ ست تا فکر تو را بدارد از کار . بی اجازه اَش ، عمل گناه است از حرف ِ حساب ، بترس ، از دار . خمس و صدقه دهی ثواب است او مفت بخورَد ، شما بکن کار . در آخر ِ سال که پول به راه است خمسش بده زود ، ور نه شوی خوار . گر نیت بد کنی ، گناه است او بر صیغه و ، هدیه ست در کار . در حال که یارانه به راه است بخشید برآن ، خمس ، بزرگوار . بر معتقدان ِ خود سوار است اُمت به زیر وُ ، آقا سوار کار .. سوز ادامه...
تصویری از chichi
ارسال شده توسط chichi ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها