۸

تصویر جهان از دید ایرانیان باستان

architecturalschool.mihanblog.com – ایرانیان باستان جهان را گرد و هموار و چونان بشقابی می پنداشتند . نزد انان اسمان نه فضای بی پایان که ذاتی سخت داشت و همانند خرسنگی از الماس جهان را چون پوسته ئی در میان گرفته بود. زمین در حالت اصلی مسطح و نه دره ئی داشت و نه کوهی ، و خورشید ، ماه و صور فلکی بر فراز زمین در حالت نیمروز بر فراز زمین ارام ایستاده و همه چیز سر شار از ارامش و هماهنگی بود اما این ارامش با ورود شر به جهان در هم شکسته شد ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک حدود ۹ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : سمک XADANG SanSor irane-azad Arman Amiroo liberte balva

دیدگاه ها