۲۰

محاکمۀ مجدد زندانی سیاسی قطع نخاع در دادگاه انقلاب رشت

hrdai.net – بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" محاکمۀ مجدد زندانی سیاسی هادی (همایون) عابدی باخدا در دادگاه انقلاب رشت بهدلایل واهی عدم معرفی به موقعه خود به زندان رشت می باشد. روز چهارشنبه 22 دی ماه زندانی سیاسی هادی (همایون)عابدی باخدا که قطع نخاع می باشد و قادر به حرکت نیست از زندان رشت به شعبۀ 4 دادیاری دادگاه انقلاب منتقل شد.او بر روی صندلی چرخدار قرار داشت و دستانش با دست بند به صندلی چرخ دار بسته شده بود و از طبقۀ همکف از طریق پله ها به طبقۀ دوم برده شد.هنگام انتقال از طبقۀ همکف به طبقۀ دوم مراجعه کنندگان که شاهد دستان دست بند زده به صندلی چرخ دار و رفتاریهای غیر انسانی با این زندانی سیاسی بودند خشم و نفرت آنها را بر انگیخت و دور او جمع شدند که با برخوردهای وحشیانه مامورین در دادگاه انقلاب مواجه شدند. ادامه...
تصویری از sib
ارسال شده توسط sib ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها