۲۹

چرخش پیرامون شاه‌نامه «شاه‌نامه و ظهور زرتشت»

radiokoocheh.com – «شاه‌نامه صادقانه‌ترین تاریخی است در جھان نوشته شده آن ھم در زمان حکومت شاھی خودکامه و دیوانه‌تر از کاوس و خودپسند‌تر از جمشید و خون‌خوارتر از ضحاک، چون محمود غزنوی و سردارانش. فردوسی با نھایت صداقت سستی‌ھا، بیھودگی‌ھا، خون‌خواری‌ھا، تاراج‌ھا را بیان می‌کند. بی‌آن‌که بخواھد شاھی را جز آن‌چه بوده است به ما بقبولاند.» در پایان شاه‌نامه، فردوسی بلایی راکه بر سر ایران آمده و خواھد آمد در نامه رستم فرخ‌زاد به برادرش و نامه یزدگرد به مرزبانان ایران باز می‌گوید. نیمه دوم شاه‌نامه با پادشاھی لھراسب شروع می‌شود. فردوسی ھم‌چنین عینن ھزار بیت اشعار دقیقی‌که مربوط به پادشاھی گشتاسب و آمدن زرتشت بوده را با توضیحاتی در شاه‌نامه خود در کمال امانت‌داری گنجانیده است. بهتر است اول کمی در باره زرتشت صحبت کنیم و بعدن ببینیم اگر فرضن غیرممکنی اتفاق می‌افتاد و فردوسی، این دانش‌مند، فیلسوف، شاعر، محقق، تاریخ‌دان، عارف و انسان خوب تصمیم می‌گرفت ادعای پیغمبری کند و مدعی می‌شد که درسفری به آسمان حضور خداوند رسیده و خداوند شاه‌نامه را به او داده تا به ایرانیان و اعقاب کیومرث بدھد، چه می‌شد‌؟ ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها