۲۶

تسلط / پنجشنبه ها، پانزده ساله می شوم.

nesvan.wordpress.com – تسلط ، تسلط ، تسلط.تسلط یعنی قدرت .اگر از من بپرسی برای بودن فقط دو حالت وجود دارد: وقتی که در قدرتی و وقتی که در ضعفی.هیچ چیز گه تر از بودن در نقطه ی ضعف نیست و هیچ چیز جذاب تر از بودن در قدرت و مسلط بودن نیست. . .جذب می کند، مثل کهربا، پر کاهی را ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها