۲۱

تروريســـم يـک سنـت مبـارک محمـدی اسـت! نمـونـه هائـی ازسـنت مبـارک محمـدی درتـرور

iranianalliance.org – تـرورمخالفـان به نقـل ازاوليـن ومعتبرتـرين کتابـی که دراسلام درشـرح حـال حضـرت محمد نوشـته شـده است؛ يعنـی تاريـخ ابن هشـام.مشخصات کتاب:زندگانی محمـد(ٌص)پيامبراسلام؛ ترجمه سيرت النبويـه تاليف ابن هشام مترجـم: سيدهاشم رسولی؛ جلددوم ازانتشارات کتابفروشی اسلاميه. لازم به تذکراست که تمام مطالب مندرج دراين کتاب مورد قبول تمام فرقه های اسلامـی ازجمله شيعيـان قرارداردواستناد ملايـلان به سـنت مبارک حضرت محمد درترورنيـز عمـدتا"بمطـالب منـدرج درهميـن کتاب ميـباشـد. اعـزام تـروريـست جهت قتـل کـعب بن اشـرف يهـودی (صفحات79تا82)کعـب بن اشـرف يکی ازبزرگـان يهـودبنی النضيرکـه پدرش مردی ازقبيله طـی ومـادرش ازيهـود بنـی النضيـربود. هنگاميـکه خبرشکسـت قريـش وکشته شـدن بـزرگان آنهـا به مـديـنه رسـيد؛ به حـدی متاثـرشـدکه گفت: اگراين خبرراست باشـد؛ مـرگ برای مابهتـراززنـدگی است. درميان قريـش رفته برکشتگـان بـدر گـريـست وباسرودن اشعاری درمصيـبت آنان مردم رابرعليه رسول خداتحريک کرد. پـس ازايـنکه بمديـنه بازگشـت؛ درصـددآزارمسلميـن برآمده؛ اشعاری عاشقـانـه سـرود ودرآنهـانـام زنـان مسلمـان راميـبرد و باآنهـااظهارمعاشقه وتغزل ميکرد. ايـن جريـان بررسـول خـدا(ص) خيلی گران وناگوارآمد؛ ازايـن روفرمـود: آياکسـی هسـت کـه مـرا ازشـرکعـب بـن اشـرف آسـوده کنــد؟ ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها