۱۵

گردهمایی اهالی تهران برای مشاهده پرواز بالون سال 1877م

fouman.com – یک عکس بی همتا از پرواز نخستین بالن در ایران زمان قاجار ادامه...

تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی

دیدگاه ها