۱۰

خرقان- 2 ( ابولحسن خرقانی و بزرگواری او )

tafakkorazad.blogspot.com – / خرقان- 2 / .. / من گناه ِ مردمان ، اندر جهان گردن نَهَم / تا ز ِ آتش ، درد ِ دوزخ ، جمله مردم وانَهَم / هر که تقصیر کرد در هر کجا ، بر پای ِ من / درد ِ دوزخ را نباشد ، هیچ وای جز ، های ِ من / . / بایزید از بوی ِ من مست شد صد سال پیش / او فرستادم درود وُ ، من نبودم خاک ، بیش / من خریدارم گناه ِ مردمان در یک زمان / تا نیابد هیچ کس ، هیچ دردی ، هیچ زمان / . / بت پرست وُ زاهد وُ عابد ، به دادش زندگی / زو نپرسیدش چه سان بودت سپاس ِ بندگی / میوه و گندم بداد او ، بی دریغ بر مردمان / داده روزی بیکران بر مردمان ، در هر زمان / . / زَنگی یو ، زرد وُ سپید ، جان داد ، مردم بیدریغ / در کنار رود بود ، یا خانه داشت اندر ستیغ / داده آنان را خدا جان ، پس ندارم از کمی نانش دریغ / مردمان ، دین را نپرسید ، نان دهید ، باشید شفیق / . / زانکه او بی پُرس ِ دین جان می دهد بر مردمان / بنده اش هم بوالحسن بی پُرس ِ دین آورده نان / مستی ، از مستی به دادش یک سگی را لقمه ای / آن دگر گفت دور شو ، ازِمن چو زاهد بنده ای / . / زندگی آنست ، که یار دیگران باشی برای زندگی / نی چو زاهد ، یاری از مردم ، تو باشی در دعا و بندگی / زاهد اندر وَهم ، روزی یابد او ، بهر ِ دعاهایش بهشت / زاهد دائم عبادت ، خادم ِ مردم ، درآمد بهر ِ پاداش در بهشت / .. / سوز ادامه...
تصویری از chichi
ارسال شده توسط chichi حدود ۹ سال پیش در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها