۱۸

دکتر ملکی در انتقاد از خاتمی: تنها راه نجات ملت، برگزاری همه پرسی آزاد است نه شرکت دوباره در انتخابات

rahesabz.net – میدانم و میدانید که گره کور در چه نقطه ایست. یا نمی خواهید یا نمی توانید بگویید آنچه باید گفت را. جناب آقای خاتمی من مشفقانه به شما میگویم دیگر این چنین حرفها و موضعگیریها دردی را دوا نمی کند. به جبران کم کاریها و فرصت سوزیهای گذشته بیایید همه با هم و دست در دست هم و با یک صدا فریاد کنیم که ما فقط در یک همه پرسی آزاد پس از گذشت قریب ۳۲ سال میخواهیم شرکت کنیم و "آری" یا "نه"ی خود را تکرار نماییم. ادامه...
تصویری از آکریم
ارسال شده توسط آکریم ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها