۲۱

نامت ای بسیجی ننگ کشور ماست…

cyrusofgreat.wordpress.com – ای جنون وهرزگی ز چهره ی شما عیان… نوکران رهبر و یزیدیان این زمان… قاتلان مردمید شما شما بسیجیان… نامت ای بسیجی ننگ کشور ماست… ظلمت وجودت شرم ملت ماست… نامت ای بسیجی ننگ کشور ماست… ظلمت وجودت شرم ملت ماست… ای بسیجیان که رذل و بی عدالتید…. مفسد و پلید و منشا شرارتید… کوه جهل و ظلمتید…قاتلان ملتید… بر شما خجالت باد… نامت ای بسیجی ننگ کشور ما… ظلمت وجودت شرم ملت ماست… ای بسیج خیره سر کشته ای برادرم… ای بسیج خیره سر کشته ای تو خواهرم… ننگ باد بر شما ای بسیجیان…شرم باد بر شما ای بسیجیان… عالمی در شگفت از حقارت شما… در جهان بی کران عدوت شما… نامت ای بسیجی ننگ کشور ما… ظلمت وجودت شرم ملت ماست… ادامه...
تصویری از jsgilan
ارسال شده توسط jsgilan ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها