۹

بهروز سورن: آموزش سانسور از سایت روشنگری و پیک ایران

gozareshgar.com – ردانندگان این رسانه ها و بویژه دو سایت نامبرده روشنگری و پیک ایران نمونه بارزی از سکتاریسم پوسیده سازمانهائی است که سه دهه مقاومت ارتجاعی را جایگزین مناسبات رو در رو و دمکراتیک کرده اند. ادامه...
تصویری از sima30
ارسال شده توسط sima30 حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : sima30 apar Mahmoudkhan liberte 13 40cheragh Chosenone Arash Dubai

دیدگاه ها