۲۰

تهدید فرانسه به قطع روابط فرهنگی از سوی معاون رئیس جمهوری ایران

persian.rfi.fr – حمید بقائی، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز گفت اگر موزۀ لوور پاریس به برگزاری نمایشگاهی ازشماری ازآثارایرانی این موزه درایران کمک نکند، جمهوری اسلامی ایران روابط فرهنگی خود با فرانسه راقطع خواهد کرد.حمید بقائی که درعین حال ریاست سازمان میراث فرهنگی وگردشگری را نیزبرعهده دارد افزود اگرمسئولان موزۀ لوورتا پایان سال جاری خورشیدی، تاریخ برگزاری این نمایشگاه را اعلام نکنند، روابط فرهنگی ایران وفرانسه قطع خواهد شد.خبرگزاری فرانسه درگزارشی ازتهران که به سخنان بقائی اختصاص داده است یادآوری می کند که ایران درسال های ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ میلادی درچهارچوب توافقی با موزۀ لوور آثاری را برای برگزاری دو نمایشگاه زیرعناوین "هنر دورۀ صفوی" و "تاریخ تمدن ایران" به پاریس فرستاد و این دونمایشگاه درلووربرگزار شد. درچهارچوب همین توافق، موزۀ لوورمتعهد شده است که شماری از آثار بی شمارایرانی خود را برای برگزاری یک نمایشگاه به تهران بفرستد اما نه تاریخی برای این نمایشگاه تعیین و نه موضوع نمایشگاه مشخص نشده بود. ادامه...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها