۲۰

قـلـب کـویـر و کـاروانسـراهـایـی با طعـم نمک

brabt.blogspot.com – مجموعـه ده عـکس از خـانه ها و کـاروانسـراهـایـی دیـریـن و گـلـیـن درعمـق کویـر قــم./ از : نـیـا ادامه...
تصویری از brabt
ارسال شده توسط brabt ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها