۲۶

بیماری پدوفیل (بچه بازی) حضرت محمد بااین همه سند معتبرقابل اثبات تراست یا معجزه شق القمرایشان؟! +18

kamranroshangar.blogspot.com – عایشه گفت:فرشته بصورت من نازل شد"هفت ساله بودم که زن پیامبر شدم "نه ساله بودم که به خانه او رفتم "دوشیزه بودم که زن او شدم و هیچیک از زنان وی در این مزیت مانند من نبود"ووقتی وحی می آمد من با او زیر یک لحاف بودم ومرا از همه کس بیشتر دوست داشت!>(تاریخ طبری/جلد سوم /چاپ پنجم1375/ترجمه ابوالقاسم پاینده/ناشر/اساطیر/صفحه 931/) (ادامه کامل در لینک) ادامه...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها