۳۵

گالیله "واما زمین گرد است وبه دور خورشید می چرخد"- بیاد تمام زندانی های که زیر شکنجه توبه نامه امضاء می کنند

andishesabz123.blogspot.com – گالیه از جمله کسانی بود که با مشاهدات و پژوهشهای خود به این وادی رهنمود شد که فرضیه های علمی که براساس آن زمین در مرکزیت عالم قرار داشت وخورشید وستارگان به دور آن می چرخند مردود است. نزدیک به نیم قرن پیش از آن کوپرنیک اثر بزرگ خود را که طی آن ثابت می کرد که خورشید در مرکزیت دستگاه ستاره ای ما نیست و زمین وسیاره ها به دور آن می چرخد در معرض اذهان عموم قرارداده بود ادامه...
تصویری از Khashak45
ارسال شده توسط Khashak45 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها