۱۲

گزارشگران: این چهره ها را برای فردای پیروزی مردم ایران بخاطر بسپارید

gozareshgar.com – تردیدی نداشته باشید! اینها که می بینید تمامی از دستهایشان خون میچکد و از چشمانشان کینه به فرزندان پاک و آگاه کشورمان شعله می کشد. قتل و غارت و چپاول را بنام قانون زمینی و وحی آسمانی پیشه خود کرده اند و خواهند کرد. ته ریش عمومی آنها نه نمایانگر قداست و پاکباختگی و خدمت به ملت و میهن که ابزار اندوختن سرمایه و دفاع از آن حتی به قیمت اعدام جوانان و فرهیختگان و به گستردگی دزدیدن نان از سفره کارگران و بزندان و سیاهچال انداختن نمایندگان آنان است ادامه...
تصویری از sima30
ارسال شده توسط sima30 حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها