۲۰

کارهایی که مصری ها کردند و ایرانی ها نکردند.

majnown.wordpress.com – کارهایی که جنبش ایران نکرد و مصری ها کردند: 1. انتخابات را تحریم کردند و تجمع نیرو کردند ما نکردیم. اصلاح طلبان ما برای حفظ نظام, تخلیه در درون رژیم و تدریجی اعتراضات را پیشه خود کردند. 2. مصری ها خود رهبرشان را تعیین کردند. برای جنبش ایران, خامنه ای رهبر تعیین کرد. (اگر شورای نگهبان دیگری را تایید کرده بود الان جای موسوی و کروبی نام کسان دیگر بر زبان بود) ادامه...
تصویری از مجنون
ارسال شده توسط مجنون ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها