۱۹

در برابر خشونت كوتاه نیاییم

mikhakpublication.wordpress.com – 1- كسی از ما شاید انتظار دیروز را نداشت. انتظار دوباره دیدن این زنان و مردان از جان گذشته را. انتظار دیدن جوانانی كه جلوی اوباش لباس شخصی سینه سپر كردند تا جلوی كتك خوردن دیگران را بگیرند. امیدمان، می‌رفت كه جای خود را به دل‌سردی بدهد كه مردم برخاستند و نومیدی و هیمنه كریه تبلیغات دروغ سركوب‌گران را یك‌جا شكستند. افسانه دروغ نهم دی در آفتاب سوزان بیست وپنجم بهمن به باد رفت و دروغ‌گویان رسواتر از پیش شدند. 2- آن‌چه امروز از خشونت و وحشی‌گری در خیابان‌ها گذشت تازگی نداشت اما حالا كه دوباره خیابان را تسخیر كردیم باید در مقابل این خشونت ساكت نمانیم: اعتراض علیه خشونت می‌تواند به محور اعتراضات ما تبدیل شود. خشونت بی‌مهار وجه غالب رفتار حكومت با ما شده است. اعتراض به خشونت و تبلیغ علیه خشونت حاكم می‌تواند محور سازمان‌دهی و تحرك ما را فراهم كند. باید مشخصاً در اعتراض به خشونتی كه صورت گرفت كنش‌هایی بزرگ یا كوچك ترتیب دهیم. باید علیه خشونت كنش داشته باشیم و تصریح كنیم كه این كنش‌ها علیه خشونت مشخص صورت گرفته در این یا آن موضع خاص است؛ از اعدام‌ها تا خشونت خیابانی. اعتراض به خشونت حاكمیت نشانه رفتن ابزار سركوب آن است. امروز كه آغازی دوباره داشتیم، می‌توانیم به گستردن دایره شیوه اعتراض و هدف اعتراض بیندیشیم. خشونت حاكم را بزنیم تا دیكتاتور تكیه زده بر قمه خونین از پا بیفتد. 3- اعتراض و كنش علیه خشونت حاكمیت، رفتن به‌سوی گفتار عقیم صلح طلبی نیست كه «هر نوع» خشونتی را بدون توجه به جهت و اخلاق آن نفی می‌كند. اعتراض علیه خشونت باید به قصد از كار انداختن خشونت ضد مردمی وسركوب‌گرانه صورت بگیرد، نه این‌كه مردم را به موضع انفعال ببرد. به هیچ وجه نباید دفاع مردم را ملامت كرد، بلكه در عوض باید تجربیات را برای دفاع موثر و آگاهانه به اشتراك گذاشت. مقابله با خشونت سازمان‌دهی خود را می‌طلبد و به نوع حضور در خیابان هم جهت می‌دهد. اگر مقابله با خشونت هدف باشد، آن‌گاه مثلاً در زمان حضور در مواردی چون تجمع دستگیر نشدن و جلوگیری از دستگیری دیگران؛ كتك نخوردن و جلوگیری از كتك خوردن دیگران و بی‌اثر كردن طرفندهای مهاجمان در اولویت قرار می‌گیرند و جزء موارد آگاهی بخشی عمومی خواهد بود. 4- مشكل سازمان‌دهی، فقط در مقابله با خشونت نیست. هر راه حلی برای سازمان‌دهی علیه خشونت، با مسئله كلی‌تر سازمان‌دهی وضع حاضر برخورد می كند. سازمان‌دهی، در وضعیت كنونی ما، در وضعیت غیر عادی رهبری و گستردگی جمعیت جنبش و فراطبقاتی بودن و گستره سنی وسیع آن كاری دشوار است. شاید چاره سازمان‌دهی عمومی این باشد كه بپذیریم سوای استفاده از همه تجربیات مفید در وضعیت‌های شناخته شده، باید راهی برای سازمان‌دهی وضعیت حاضر به‌شیوه مخصوص به خودش بیابیم. شاید راه این باشد كه گروه‌های پراكنده‌ای كه شكل می‌گیرند، هر یك به‌طور مستقل ولی با توجه به مزیت نسبی خود و نیز با توجه به مشكلی كه می‌توانند در كنش‌های جمعی حل كنند، یا سهمی كه می‌توانند در پیش‌برد وضعیت بگیرند سازمان‌دهی درونی كنند. ادامه...
تصویری از سپهر
ارسال شده توسط سپهر ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه
برچسبها :

دیدگاه ها