۶

شعار های پیشنهادی برای 17 اسفند در ایران

andishehnovin.blogspot.com – برابری , آزادی , این است ترانه و ندا ............ زنان زندانی آزاد باید گردند .............. چماق بر سرم نزن خواهرتم , مادرتم ............ خشونت بر زنان , توحش است , توحش ................ زنان ما بیدارند از خشونت بیزارند .................. حکومت زن ستیز نابود باید گردد .................. ندای ما بیدار است, ندای ما نمرده است ................... زنان ما بیدارند از دیکتاتور بیزارند ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : bijan62 humanwatch Hypatia ستاره punishment iranmelli

دیدگاه ها