۷

گفتمان سیاسی...

pastehtml.com – ... یا چگونه یاد گرفتم از انقلاب دست بردارم و به گوشکوب عشق بورزم. ادامه...
تصویری از Big Log
ارسال شده توسط Big Log حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 13 Hypatia Sikhunak brabt iranmelli Big Log

دیدگاه ها